Zapytanie ofertowe

 • 15.03.2017, 21:53
 • admin tipmedia

Formularz zapytania ofertowego w formacie MS-Word dostępny tutaj

 

 

Nr zamówienia: 16/EFS/12.1/2017                                                                        Lublin, 15.03.2017r

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Mistrzowie Zabawy z Lublina Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert w celu doposażenia placówki w ramach projektu „Bezpieczne maluchy pracujących rodziców”.

 

 1. Wiadomości ogólne o projekcie:

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Z mistrzem startuję w świat” nr RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 12.1 Edukacja przedszkolna

 

 1. Zamawiający:

Mistrzowie Zabawy z Lublina Sp. z o. o., ul. Kisielewskiego 8/7, 20-865 Lublin.

NIP: 7123772225, REGON: 061426361

 1. Tryb zamówienia:

Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności określonej w dokumencie „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015  ”.

 1. Przedmiot zamówienia:
 • Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi w ramach projektu „Z Mistrzem startuję w świat” w postaci :

 

L.p.

Rodzaj usługi

 

Ilość

Jednostka miary

Szczegółowa specyfikacja - opis

1

Świadczenie usługi cateringowej od 1 września 2017r do31 sierpnia 2018r w dni robocze .

 

 

25 posiłków dziennie

1 posiłek / dzień/ osobę

Przygotowanie posiłków z własnych produktów i dostarczaniu codziennie do Niepublicznego Przedszkola w Konopnicy 86 C.

Posiłek dla jednego dziecka składa się: 1/ śniadanie z II-gim śniadaniem ; 2/ Obiad 2- daniowy 3/ Podwieczorek

Posiłki przygotowywane wg jadłospisu opracowanego przez dietetyka                                      

 Przed  przedszkola. W realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany jest

 

wma o jest przestrzegać przepisów prawnych i wymagań sanitarnych w tym za     tym zakresie

 

 • Posiłki dostarczane będą na koszt wykonawcy do przedszkola. Wykonawca dostarcza posiłki           w specjalistycznych termosach, które gwarantują utrzymanie odpowiedniej temperatury .
 • Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczania posiłków najwyższej jakości; zgodnie z normami HACCP. Dostarczanie posiłków w godzinach ustalonych przez zamawiającego
 • Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Termin realizacji zamówienia:1 wrzesień 2017r-31 sierpień 2018r

Osoba do kontaktów z Oferentami – Zofia Amelia Ścibior tel.: 530 499 323

Kryteria dostępu:

 • W zamówieniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
 1.  posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 2. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.
 3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 • Z udziału w zamówieniu wykluczone są:

Podmioty/osoby, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem niniejszej procedury wyboru wykonawcy nie zachodzą okoliczności dotyczące powiązań osobowych lub kapitałowych, w szczególności poprzez:

  1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
  3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej potencjalny Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie o braku występowania ww. powiązań (zał. Nr 2).

 

 

 1. Kryteria oceny ofert:

Cena - 100%

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto, przy zastosowaniu następujących algorytmów:                    

Cena = Najniższa cena / Cena badanej oferty x 100

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.

 1. Procedura wyboru najkorzystniejszej oferty:
  1. Termin nadsyłania ofert upływa 30.04.2017 r. o godz. 12.00.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.04.2017 r. o godz. 12.15.
  3. Oceny ofert dokona powołana przez Zamawiającego Komisja Oceny Ofert.
  4. Oferty przygotowane na druku innym niż Formularz Ofertowy – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego „Zapytania ofertowego”, nie zostaną poddane ocenie przez Komisję Oceny Ofert.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
  1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  2. Ofertę należy sporządzić na druku Formularz Ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego „Zapytania ofertowego”. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym długopisem lub atramentem.
  3. Do Formularza Ofertowego należy dołączyć:
 • aktualny  Numer  NIP; Regon;  lub wydruk z ewidencji o wpisie do ewidencji gospodarczej
 • pełnomocnictwo – jeśli dotyczy,
 • Oświadczenie – załącznik nr 2
 • wzór umowy – załącznik nr 3
  1. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez osobę upoważnioną, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
  2. Formularz Ofertowy musi być podpisany przez osobę upoważnioną.
  3. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert.
  4. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
  5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  6. Oferta złożona osobiście lub za pośrednictwem poczty powinna być trwale zszyta.

 

 

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

1) Oferty należy:

- dostarczyć osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres:

Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi „Mistrzowie zabawy” Konopnica 86 c, 21-030 Motycz.

w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Zamawiającego oraz numerem zamówienia, a także danymi składającego ofertę oraz opatrzyć ofertę napisem „Nie otwierać przed dniem 30.04.2017 godz. 12.15”.

2) W przypadku przesyłania oferty drogą pocztową, liczy się data i godzina wpływu oferty na adres wskazany powyżej.

3) Termin nadsyłania ofert upływa 30.04.2017 r., godz. 12.00.

4) Oferty złożone po terminie, niekompletne lub na innym Formularzu Ofertowym będą uznane za nieważne i nie będą poddawane ocenie.

5) Z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający może przeprowadzić negocjacje cenowe.

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

 

 

 

….…………………………………………………….

(data, podpis osoby reprezentującej Zamawiającego / Kierownika Zamawiającego)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ZAŁĄCZNIK NR 1

Nr zamówienia  3/EFS/12.1/2016                                                                      

FORMULARZ OFERTOWY

 

……………………………

                          (miejscowość i data)

……………………………………………………

……………………………………………………                         

                                        (Nazwa i adres Oferenta)                                                                     

NIP.........................................................................

REGON..................................................................

 

 

OFERTA

Mistrzowie Zabawy z Lublina Sp. z o. o.,

 ul. Kisielewskiego 8/7,

20-865 Lublin

 

Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na realizację usługi w ramach projektu „Z Mistrzem startuję w świat” w postaci : Świadczenie usługi cateringowej od 1 września 2017r do31 sierpnia 2018r w dni robocze .

 

Świadczenie usługi cateringowej od 1 września 2017r do31 sierpnia 2018r w dni robocze .

  Ilość dzienna posiłków- 25

Posiłek dla jednego dziecka składa się: 1/ śniadanie z II-gim śniadaniem ;

2/ Obiad 2- daniowy

3/ Podwieczorek

Posiłki przygotowane z własnych produktów

 Dostarczenie posiłków codziennie do Niepublicznego Przedszkola w Konopnicy 86 C.

 

 

oferujemy wykonanie powyższej usługi za :

Koszt 1 posiłku …………………………….

 Miesięczny koszt brutto ……………………………………………………………………… 

Słownie…………………………………………………………………………………

 Całkowity roczny koszt brutto…………………………………………………………………………                Słownie: ………………………………………………………………………..

 

 1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z Zapytaniem ofertowym.
 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym, przyjmujemy warunki w nim zawarte i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.
 3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w Zapytaniu ofertowym.
 4. Oświadczamy, iż sytuacja finansowa Wykonawcy umożliwia wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z wymogami Zapytania ofertowego.
 5. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
 6. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub kopia poświadczoną za zgodnością z oryginałem przez osobę/ osobę uprawnione do podpisania oferty)

            2) pełnomocnictwo – jeśli dotyczy,

            3) Oświadczenie – załącznik nr 2

4) wzór umowy – załącznik nr 3

 

 

 

Podpisano

 

………………………………………………..

………………………………………………..

(upoważnieni przedstawiciele Oferenta)

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

 

……………………………………..

pieczęć /dane adresowe Oferenta

 

OŚWIADCZENIE

 

 

 

Ja, niżej podpisany/na oświadczam iż pomiędzy ………………………………………………………………..

                (Nazwa przedsiębiorcy lub imię i nazwisko osoby fizycznej)

a Mistrzami Zabawy z Lublina Sp. z o. o.  i osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Mistrzów Zabawy z Lublina Sp. z o. o. i osobami wykonującymi w imieniu Mistrzów Zabawy z Lublina Sp. z o. o.

czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem niniejszej procedury wyboru wykonawcy nie zachodzą okoliczności dotyczące powiązań osobowych lub kapitałowych, w rozumieniu „Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 z dnia 2 czerwca 2015”, w szczególności poprzez:

  • uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
  • pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  • pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

…………...................................................

                                                                                                                    (Miejscowość, data, podpis Oferenta)

 

 

 

 

 

 

UMOWA NR 10/ 2017

 

Zawarta dnia  2 maja 2017r  pomiędzy:

1.Mistrzami Zabawy z Lublina Sp. z o. o., NIP: 7123772225, REGON: 061426361             reprezentowaną  przez Amelię Ścibior, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

a

 

2. 4 Pory Smaku Kinga Karpiuk 20-314 Lublin ul. Krzemionki 7a

zwanym w dalszej części umowy  Wykonawcą.

 

§ 1

 

1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi  określonej w zapytaniu ofertowym z dnia w zakresie: Świadczenie usługi cateringowej od 1 września 2017r do31 sierpnia 2018r dla25 dzieci dziennie w dni robocze ,w ramach projektu „Z Mistrzem startuję w świat” realizowanego przez Zamawiającego.

 

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi cateringowej, polegającej na przygotowaniu z własnych produktów i dostarczaniu codziennie przez okres trwaniu umowy: od 1.09.2017r do 31.08.2018r gorących posiłków:

 - śniadanie z II-gim śniadaniem

 -Obiad I-sze danie

                 II danie

 -Podwieczorek

2. Posiłki należy przygotować dla 25 dzieci dziennie. zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania zmian w ilości posiłków

3.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia do siedziby zamawiającego  zamówionej liczby posiłków na dany dzień

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca będzie przestrzegał przepisów prawnych i przepisów sanitarnych

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu posiłków  w przypadku stwierdzenia ich  złej jakości . Zwrot posiłków będzie następował na podstawie protokołu reklamacji/ zwrotu posiłków

6.Posiłki będą dostarczane w dni robocze od poniedziałku do piątku do pomieszczeń kuchennych przedszkola w następujących godzinach:

-śniadanie:7.30-8.00

-obiad + podwieczorek : 11.30- 12.00

7. Posiłki dostarcza wykonawca na własny koszt w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie temperatury oraz jakości przywożonych potraw do pomieszczeń kuchennych

8. Jadłospis dekadowy układany będzie przez zamawiającego i dostarczany wykonawcy drogą e-mailową

9. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia posiłków o jak najwyższym standardzie na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa zgodnie z normami HACCP

 

Wykonawca zapewnia własne pojemniki na odpady i odbiera je każdego dnia do godz. 16.30

 

§ 3

Wartość umowy

1. Strony uzgadniają:

Cena jednostkowa posiłku wynosi: 9,50 pln (słownie : dziewięć 50/100)

w tym podatek VAT w wysokości 8%

2.Cena jednostkowa brutto może ulec zmianie w przypadku wprowadzenia innej stawki VAT, dokonanej w oparciu o zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego

 

1.Wykonawcy za prawidłowe wykonanie zamówienia przysługuje zapłata  w wysokości 9,50 zł brutto za jeden posiłek pomnożony przez liczbę dzieci i dni miesiąca zgodnie z ofertą złożoną w odpowiedzi na zapytanie ofertowe po podpisaniu protokołu odbioru.

2. Zapłata  wypłacana jest na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę z 14 dniowym terminem płatności.

3. Wykonawca akceptuje, że w przypadku braku środków na rachunku projektowym Zamawiającego, nie będzie naliczał odsetek od niezapłaconej w terminie faktury, a Zamawiający zobowiązuje się uregulować należność niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek projektowy.

 

§ 4

Warunki Płatności

 

1.Należność za wykonanie dostawy posiłków będzie płatna przelewem na konto wykonawcy :                                Nr konta:40 1160 2202 0000 0003 2396 8347

w terminie 14 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury, zgodnie z ilością zamawianych posiłków

 

§ 5

Gwarancje

1.Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim korzystających z posiłków dostarczanych przez wykonawcę

Wykonawcą będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie.

Obowiązkiem wykonawcy jest przechowywanie próbek żywnościowych ze wszystkich przygotowywanych dostarczonych posiłków każdego  dnia przez okres 72 godz. z oznaczeniem daty i godziny, zawartości próbki pokarmowej z podpisem osoby odpowiedzialnej za jej pobranie

Dostawa posiłków odbywa się samochodami spełniającymi wymogi sanitarne zgodnie  z Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r o bezpieczeństwie żywności i żywienia DZ.U. z 2010r Nr 136 , poz.914 tekst jednolity

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- naliczenia kary umownej za opóźnienie w wykonaniu czynności określonych w§ 1 w wysokości 1% wartości zamówienia, za każdy dzień opóźnienia w ich realizacji .

2. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 30% wartości zamówienia

 

§ 6

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z wykonywaniem niniejszej umowy.

 

§ 7

 

Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 8

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy dotyczące przedmiotu umowy. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

 

§ 9

 

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

 

 

 

 

 

……………………………….                                                                                   …………………………..

         Zamawiający                                                                                                                   Wykonawca

 

 

admin tipmedia

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu Mistrzowie zabawy z Lublina sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe